Teorija verovatnoće


Silabus

Cilј

Sticanje osnovnih znanja iz teorije verovatnoće i osposoblјananje za primenu tih znanja u rešavanju problema iz prakse. Poznavanje teorije verovatnoće predstavlјa osnovu za razumevanje metoda i modela statističke analize.


Predavanja

P-01: Raspodela frekvencija, grafičko prikazivanje raspodele frekvencija.
P-02: Parametri obeležja, indeksi.
P-03: Slučajni događaji, osobine. Operacije i relacije sa slučajnim događajima. Verovatnoća (definicije)
P-04: Uslovna verovatnoća, osobine. Formula totalne verovatnoće, Bayes-ova formula.
P-05: Jednodimenzionalne slučajne promenjlјive prekidnog tipa.
P-06: Jednodimenzionalne slučajne promenjlјive neprekidnog tipa, parametri slučajne promenjlјive.
P-07: Modeli prekidnih raspodela.
P-08: Modeli neprekidnih raspodela.
P-09: Granične teoreme u verovatnoći.
P-10: Dvodimenzionalne slučajne promenjlјive prekidnog tipa.
P-11: Dvodimenzionalne slučajne promenjlјive neprekidnog tipa.
P-12: Marginalne raspodele. Uslovne raspodele.
P-13: Regresiona analiza.

Način ocenjivanja

parcijalni: dva kolokvijuma na kojima se rešava posmeni deo ispita.
klasični: pismeni i usmeni deo ispita.

Ocene se formiraju u zavisnosti od ispitnog roka..


Vežbe

V-01: Kombinatorika. Permutacije, varijacije, kombinacije.
V-02: Kombinatorika. Permutacije, varijacije, kombinacije.
V-03: Verovatnoća.
V-04: Uslovna verovatnoća, formula totalne verovatnoće.
V-05: Bayes-ova formula.
V-06: Verovatnoća,uslovna verovatnoća, totalna verovatnoće. Bayes-ova formula.
V-07: Jednodimenzionalne slučajne promenjlјive prekidnog tipa.
V-08: Jednodimenzionalne slučajne promenjlјive neprekidnog tipa.
V-09: Modeli prekidnih raspodela.
V-10: Modeli neprekidnih raspodela.
V-11: Dvodimenzionalne slučajne promenjlјive prekidnog tipa, marginalne raspodele, uslovne raspodele.
V-12: Dvodimenzionalne slučajne promenjlјive neprekidnog tipa.
V-13: Regresiona analiza.


Literatura

Osnovna literatura:
  • Vukovic, N., Osnove verovatnoće, FON, Beograd, 2012.
  • Bujalić M., Vukmirović D., Radojičić Z., Đoković A., Totić S., Dobrota M., Teorija verovatnoće zbirka zadataka, FON, Beograd, 2010.

Dopunska literatura:
  • Bilo koji domaći ili strani udžbenik iz Teorije verovatnoće, u kome se obrađuju teme predviđene ovim programom.

Ispitna pitanja
Ispitna pitanja za predmet Teorija verovatnoće možete preuzeti OVDE.

Tabele raspodela
Tabele raspodela, za sve predmete sa naše katedre, možete preuzeti OVDE.

Način polaganja ispita
Informacije o načinu polaganja ispita možete preuzeti OVDE.
Tekstovi zadataka
Tekstove zadataka koji će biti rađeni na vežbama iz predmeta Teorija verovatnoće možete preuzeti ovde:
Kombinatorika
Verovatnoća
Jednodimenzionalne slučajne promenljive
Dvodimenzionalne slučajne promenljive 

Modifikovana poglavlja iz knjige "Osnove verovatnoće"
Modifikovana poglavlja (prilagođena ispitnim pitanjima) iz knjige "Osnove verovatnoće" možete preuzeti ovde:
4- Zakon velikih brojeva
7- Modeli raspodela

TV I kolokvijum
Zadatke za I kolokvijum, iz predmeta Teorija verovatnoće, možete preuzeti ovde:
I kolokvijum 2011
I kolokvijum 2012
I kolokvijum 2013
I kolokvijum 2014
I kolokvijum 2015
I kolokvijum 2016

TV II kolokvijum
Zadatke za II kolokvijum, iz predmeta Teorija verovatnoće, možete preuzeti ovde:
II kolokvijum 2011
II kolokvijum 2012
II kolokvijum 2013
II kolokvijum 2014
II kolokvijum 2015
II kolokvijum 2016

TV rokovi
Zadatke sa ispitnih rokova, iz predmeta Teorija verovatnoće, možete preuzeti ovde:
rokovi 2011
rokovi 2012
rokovi 2013
rokovi 2014
rokovi 2015
rokovi 2016