Statistika u menadžmentu – izabrana poglavlja


Poslednje vesti

Nema sadržaja


Silabus

Broj ESPB: 6


Cilj predmeta

Kurs daje pregled statističkih metoda i modela koji se mogu koristiti kao podrška odlučivanju u različitim oblastima menadžmenta. Posebna pažnja je posvećena metodama koje se koriste u marketingu, finansijama i upravljanju kvalitetom, kao oblastima u kojima se metode statističke analize najčešće i primenjuju.


Ishod predmeta

Sadržaji ovog predmeta osposobljavaju studente za modeliranje i rešavanje praktičnih problema u menadžmentu primenom metoda statističke analize.


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

P01: Prikupljanje podataka, uzorak i planiranje uzorka, izrada i logički dizajn upitnika.
P02: Automatska kontrola i korekcija grešaka.
P03: Testiranje hipoteza.
P04: Parametarsko i neparametarsko zaključivanje.
P05: Multivarijaciona statistička analiza.
P06: Računarska podrška statističkim istraživanjima.
P07: TURF metoda.
P08: Modeliranje strukturnih jednačina.
P09: Softverski paketi AMOS i LISREL.
P10: Analiza SERVQUAL modela.
P11: Statistička kontrola kvaliteta.
P12: Ekonometrijsko modeliranje.
P13: Analiza finansijskih vremenskih serija.
P14: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.
P15: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.


Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

V01: Prikupljanje podataka, uzorak i planiranje uzorka, izrada i logički dizajn upitnika.
V02: Automatska kontrola i korekcija grešaka.
V03: Testiranje hipoteza.
V04: Parametarsko i neparametarsko zaključivanje.
V05: Multivarijaciona statistička analiza.
V06: Računarska podrška statističkim istraživanjima.
V07: TURF metoda.
V08: Modelovanje strukturnih jednačina.
V09: Softverski paketi AMOS i LISREL.
V10: Analiza SERVQUAL modela.
V11: Statistička kontrola kvaliteta.
V12: Ekonometrijsko modeliranje.
V13: Analiza finansijskih vremenskih serija.
V14: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.
V15: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.


Broj časova aktivne nastave:
Predavanja: 2 Vežbe: 2
Metode izvođenja nastave: Klasičan način, uz korišćenje table i računara.


Literatura

  • Metcalfe A.V., Statistics in Management Sciences, Hodder Education Publishers, 2001.
  • Rossi P.E., Allenby G.M., McCulloch R., Bayesian Statistics and Marketing, Wiley, 2005.
  • Keller G., Warrack B., Statistics for Management and Economics, Abbreviated Edition, Cengage Learning, 2011.
  • Levin R., Statistics for Management, Pearson Education, 2011.
  • Shayib M.A., Applied Statistics, Bookboon, 2013.