Ekonometrijske metode


Silabus

Plan rada na predmetu

III godina (VI semestar)


Cilj

Upoznavanje sa ekonometrijskim modelima: regresionom analizom, analizom vremenskih serija, modelima simultanih jednačina i problemima vezanim za ove modele. Primena statističkog paketa SPSS u ovoj oblasti. Kurs daje pregled osnovnih ekonometrijskih metoda i modela i ukazuje na široke mogućnosti njihove primene u različitim oblastima.


Način ocenjivanja

parcijalni: dva kolokvijuma na kojima se rešava posmeni deo ispita plus teorijski deo.
klasični: pismeni i usmeni deo ispita.

Ocene se formiraju u zavisnosti od ispitnog roka.

Predavanja

P-01: Predmet ekonometrije. Metodologija ekonometrijskih istraživanja.
P-02: Linearni regresioni modeli. Pretpostavke o karakteru e. Metoda najmanjih kvadrata (MNK).
P-03: Linearni regresioni model sa dve promenjlјive. Ocenjivanje parametara primenom MNK. Standardna greška regresije. Koeficijent determinacije.
P-04: Statistički testovi. Analiza varijacija. Intervali poverenja za parametre regresiomog modela.
P-05: Predviđanja. Svođenje nekih nelinearnih na linearni model.
P-06: Linearni regresioni model sa više promenlјivih. Matrična formulacija. Statistički testovi za višestruku regresiju. Lažne (veštačke) promenlјive.
P-07: Problemi neispunjenosti pretpostavki modela. Multikolinearnost. Heteroskedastičnost.
P-08: Autokorelacija. Uopštena metoda najmanjih kvadrata.
P-09: Metoda simultanih jednačina. Endogene i egzogene promenjlјive. Identifikacija.
P-10: Strukturna i redukovana forma modela simultanih jednačina. Ocenjivanje parametara indirektnom i dvostepenom metodom najmanjih kvadrata.
P-11: Vremenske serije. Komponente vremenske serije. Analitičke metode određivanja trenda.
P-12: Metoda pokretnih sredina; Metoda eksponencijalnog izravnjavanja; Metoda Holt-Winters.
P-13: ARIMA modeli

Vežbe

V-01: Ilustrativni primeri ekonometrijskih modela iz prakse. Metodologija ekonometrijskog istraživanja.
V-02: LRM sa dve promenlјive. Ocenjivanje parametara primenom MNK.
V-03: Tabelarna izračunavanja ocena, varijansi ocena. Izračunavanje koeficijenta korelacije i determinacije..
V-04: Statistički testovi. t-test i F-test. Intervali poverenja za parametre regresiomog modela.
V-05: Predviđanja. Svođenje nekih nelinearnih na linearni model.
V-06: Linearni regresioni model sa više promenlјivih. Matrična formulacija. Statistički testovi za višestruku regresiju.
V-07: Lažne (veštačke) promenlјive. Problemi neispunjenosti pretpostavki modela. Multikolinearnost. VIF i TOL.
V-08: Heteroskedastičnost. Testovi. Autokorelacija. D-W test.
V-09: Metoda simultanih jednačina. Endogene i egzogene promenjlјive. Identifikacija. Strukturna i redukovana forma modela simultanih jednačina.
V-10: Ocenjivanje parametara indirektnom i dvostepenom metodom najmanjih kvadrata.
V-11: Vremenske serije. Komponente vremenske serije. Analitičke metode određivanja trenda.
V-12: Metoda pokretnih sredina; Metoda eksponencijalnog izravnjavanja; Metoda Holt-Winters.
V-13: ARIMA modeli.


Literatura

Skripta
Skriptu iz predmeta Ekonometrijske metode, za usmeni deo ispita, možete preuzeti OVDE
Formule
Formule za predmet Ekonometrijske metode možete preuzeti OVDE.
Tabele raspodela
Tabele raspodela, za sve predmete sa naše katedre, možete preuzeti OVDE.
Ispitna pitanja
Ispitna pitanja, za usmeni deo ispita Ekonometrijske metode, možete preuzeti OVDE.