Statistika u menadžmentu


Poslednje vesti

Nema sadržaja


Silabus

Cilј predmeta

Kurs daje pregled statističkih metoda i modela koji se mogu koristiti kao podrška odlučivanju u različitim oblastima menadžmenta. Posebna pažnja je posvećena metodama koje se koriste u marketingu i finansijama, kao oblastima u kojima se metode statističke analize najšire i primenjuju


Ishod predmeta

Sadržaji ovog predmeta osposoblјavaju studente za modeliranje i rešavanje praktičnih problema u menadžmentu primenom metoda statističke analize.


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:
P01: Prikuplјanje podataka.
P02: Uzorak i planiranje uzorka.
P03: Klasifikacija metoda i modela. Automatska kontrola i korekcija grešaka.
P04: Izrada upitnika. Logički dizajn upitnika. Procesiranje podataka uzorka.
P05: Testiranje hipoteza. Upotreba standardnih statističkih programa.
P06: Multivarijaciona statistička analiza (MSA), modeli.
P07: Metode transformacije podataka.
P08: Računarska podrška statističkim istraživanjima.
P09: Predviđanje, klasifikacija i analiza rizika.
P10: Ekonometrijsko modeliranje.
P11: Analiza finansijskih vremenskih serija. P
12: AR, MA, ARMA modeli. P13: ARIMA, ARCH, GARCH modeli.
P14: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.
P15: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.


Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
V01: Prikuplјanje podataka.
V02: Planiranje uzorka.
V03: Automatska kontrola i korekcija grešaka.
V04: Izrada upitnika. Procesiranje podataka uzorka.
V05: Standardni statistički programi.
V06: MSA.
V07: Računarska podrška statističkim istraživanjima.
V08: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.
V09: Analiza rizika.
V10: Ekonometrijsko modeliranje.
V11: Analiza finansijskih vremenskih serija.
V12: AR, MA, ARMA modeli.
V13: ARIMA, ARCH, GARCH modeli.
V14: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.
V15: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.


Literatura

  • Metcalfe A. V., Statistics in Management Sciences, Oxford University Press, New York, 2000.
  • Keller G., Warrack B., Statistics for Management and Economics, Abbreviated Edition", Thompson, New York, 2006.
  • Ramsdent F., The Essentials of Management Ratios, Gower Publishing, Ltd., UK, 1998.
  • Neter J., Wasserman W., Whitmore G.A., Applied Statistics, Allyn and Bacon, USA, 1993.
  • Montgomery D. C., George C., Applied statistic and probability for engineers, John Wiley & Sons. Inc., 1999.