Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Statistika u menadžmentu – izabrana poglavlja

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta:

Kurs daje pregled statističkih metoda i modela koji se mogu koristiti kao podrška odlučivanju u različitim oblastima menadžmenta. Posebna pažnja je posvećena metodama koje se koriste u marketingu, finansijama i upravljanju kvalitetom, kao oblastima u kojima se metode statističke analize najčešće i primenjuju.

Ishod predmeta:

Sadržaji ovog predmeta osposobljavaju studente za modeliranje i rešavanje praktičnih problema u menadžmentu primenom metoda statističke analize.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

P01: Prikupljanje podataka, uzorak i planiranje uzorka, izrada i logički dizajn upitnika.
P02: Automatska kontrola i korekcija grešaka.
P03: Testiranje hipoteza.
P04: Parametarsko i neparametarsko zaključivanje.
P05: Multivarijaciona statistička analiza.
P06: Računarska podrška statističkim istraživanjima.
P07: TURF metoda.
P08: Modeliranje strukturnih jednačina.
P09: Softverski paketi AMOS i LISREL.
P10: Analiza SERVQUAL modela.
P11: Statistička kontrola kvaliteta.
P12: Ekonometrijsko modeliranje.
P13: Analiza finansijskih vremenskih serija.
P14: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.
P15: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

V01: Prikupljanje podataka, uzorak i planiranje uzorka, izrada i logički dizajn upitnika.
V02: Automatska kontrola i korekcija grešaka.
V03: Testiranje hipoteza.
V04: Parametarsko i neparametarsko zaključivanje.
V05: Multivarijaciona statistička analiza.
V06: Računarska podrška statističkim istraživanjima.
V07: TURF metoda.
V08: Modelovanje strukturnih jednačina.
V09: Softverski paketi AMOS i LISREL.
V10: Analiza SERVQUAL modela.
V11: Statistička kontrola kvaliteta.
V12: Ekonometrijsko modeliranje.
V13: Analiza finansijskih vremenskih serija.
V14: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.
V15: Rešavanje konkretnih problema iz prakse.

Broj časova aktivne nastave:

Predavanja: 2 Vežbe: 2

Metode izvođenja nastave: Klasičan način, uz korišćenje table i računara.

  • Metcalfe A.V., Statistics in Management Sciences, Hodder Education Publishers, 2001.
  • Rossi P.E., Allenby G.M., McCulloch R., Bayesian Statistics and Marketing, Wiley, 2005.
  • Keller G., Warrack B., Statistics for Management and Economics, Abbreviated Edition, Cengage Learning, 2011.
  • Levin R., Statistics for Management, Pearson Education, 2011.
  • Shayib M.A., Applied Statistics, Bookboon, 2013.

Nastavnici i saradnici

mala Dragan-Vukmirovic

dr Dragan Vukmirović
Redovni profesor
vukmirovic.dragan@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 168

dr Milica Bulajić
Redovni profesor
bulajic.milica@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 88

dr Zoran Radojičić
Redovni profesor
radojicic.zoran@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 40

dr Veljko Jeremić
Vanredni profesor
jeremic.veljko@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 125

dr Aleksandar Đoković
Docent
djokovic.aleksandar@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 012

mala 554

dr Marina Dobrota
Docent
dobrota.marina@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala Sel 01

mr Selena Totić
Asistent
totic.selena@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 012

mala Fotografija

ms Nemanja Milenković
Asistent
milenkovic.nemanja@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 012