Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Računarska statistika

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta:

U okviru kursa se predstavljaju mogućnosti međusobnog povezivanja metoda statističke analize i savremenih informacionih tehnologija. Računarska statistika predstavlja oblast specijalizacije statistike koja podrazumava statističku vizualizaciju i druge računarske metode statistike, koncipirane na statističkim metodama.

Ishod predmeta:

Osposobljavanje za korišćenje širokih mogućnosti primena statističkih metoda u informatičkom okruženju. Praktična primena složenih statističkih metoda na realnim podacima i adekvatno tumačenje istih.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

P01: Tehnike za otkrivanje struktura podataka.
P02: Problematika uvažavanja gustine, klasterovanje ili klasifikacija.
P03: Skupovi podataka velikih dimenzija.
P04: Statističko učenje i otkrivanje zakonitosti u podacima.
P05: Metode analize ekstremno velikih skupova podataka.
P06: Bootstrap i jackknife metode.
P07: Računarske metode analize.
P08: Monte Karlo metode.
P09: Metode uzorkovanja.
P10: Metode statističkog modeliranja.
P11: Klasični statistički modeli.
P12: Modeli zasnovani na diferencijalnim jednačinama.
P13: Bajesovi hijerarhijski modeli i naivni Bajesovi klasifikatori.
P14: Numeričke metode za statističku analizu (statistički proračuni).
P15: Metode za statističke probleme koji imaju značajan “Computer Science” aspekt.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

V01: Statistički paketi.
V02: Statistički paket SPSS.
V03: Studija slučaja u statističkom paketu SPSS.
V04: Statistički paket Statistica.
V05: Studija slučaja u statističkom paketu Statistica.
V06: Statistički paket SAS.
V07: Studija slučaja u statističkom paketu SAS.
V08: Studije slučaja pomoću Monte Karlo metode.
V09: Open Source statistički softveri.
V10: Statistički paket DAP.
V11: Studija slučaja u statističkom paketu DAP.
V12: Statistički paket S.
V13: Studija slučaja u statističkom paketu S.
V14: Vežbe statističkih proračuna.
V15: Statističke metode sa aspekta računarskih nauka.

Broj časova aktivne nastave:

Predavanja: 2 Vežbe: 2

Metode izvođenja nastave: Klasičan način, uz korišćenje table i računara.

  • S Gentle Ј. E., Computational Statistics, Springer, 2009.
  • Gentle Ј. Е., Hаrdle W., Мori Y., Handbook of Computational Statistics, Springer, 2004.
  • Pallant J., SPSS survival manual, Allen & Unwin, 2011.
  • Givens G. H., Hoeting J. A., Computational Statistics, Wiley, 2006.
  • Leech N. L., Barrett K. C., Morgan G. A., IBM SPSS for Intermediate Statistics: use and interpretation, Taylor & Francis, 2011.

Nastavnici i saradnici

mala Dragan-Vukmirovic

dr Dragan Vukmirović
Redovni profesor
vukmirovic.dragan@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 168

dr Milica Bulajić
Redovni profesor
bulajic.milica@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 88

dr Zoran Radojičić
Redovni profesor
radojicic.zoran@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 40

dr Veljko Jeremić
Vanredni profesor
jeremic.veljko@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 125

dr Aleksandar Đoković
Docent
djokovic.aleksandar@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 012

mala 554

dr Marina Dobrota
Docent
dobrota.marina@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala Sel 01

mr Selena Totić
Asistent
totic.selena@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 009

mala Fotografija

ms Nemanja Milenković
Asistent
milenkovic.nemanja@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 012